Vejledning ved havari

Ved Havari

 

Havarikommissionen

33 14 70 80

(ved alvorlig kvæstelse)

eller

DULFUs undersøgelsesgruppe

53 77 70 81

 

Udfyld derefter DULFUs havariformular:

 

Formularen indsendes til havari@dulfu.dk inden 8 dage

 

Procedure i forbindelse med et havari og hændelse.

 • Foretag eventuel førstehjælp og tilkald evt. redningshjælp på 112
 • Lad flyet ligge uberørt på havaristedet.
 • Kontakt

Havarikommissionen

33 14 70 80

Ved alvorlig kvæstelse

Eller

Undersøgelsesgruppen

53 77 70 81

og oplys følgende:

 

 • Tid og sted for havari/hændelse
 • Flytype og registrering
 • Navn og telefonnummer på luftfartøjschef
 • Skader på passager, tredje person eller luftfartøjschef.
 • Skader på fly
 • Kort beskrivelse af hvad der er sket.
 • Spørg til: om der er tale om et havari eller hændelse
 • Spørg til: hvornår flyet må flyttes fra havaristedet.

 

DULFUs tommelfingerregelfor definition på et havari og en hændelse.

 • Et havari er en tilstand hvor luftfartøjet ikke er i stand til at fortsætte flyvningen forsvar­ligt.
 • En hændelse er en tilstand hvor flyet, efter en mindre udbedring på stedet, kan fort­sætte flyvningen forsvarligt.

 

Meddelelsespligten

 • Meddelelsespligten har grundlag i alvorlighedsklassifikationer (fatal/alvorlig tilskadekomst, øvrige havarier og alvorlige hændelser) samt luftfartøjskategorier (motorfly, helikoptere, svævefly (inkl. motorsvævefly), balloner og ultralette luftfartøjer).
 • Alle involverede personer, som gør tjeneste i forbindelse med operationen af ovenstående luftfartøjskategorier, er forpligtigede til at meddele Havarikommissionen, såfremt de har kendskab til et havari eller en alvorlig hændelse (se definitioner længere nede).
 • Alle meddelelser gives umiddelbart på telefon til Havarikommissionens rådighedsvagt og følges op af en skriftlig rapport senest 8 dage efter det indtrufne.

 

Pressedækning og udtalelser til pressen.

 • Pressen vil ofte komme tilstede ved et havari.
 • Det er vigtigt, at kun én person udtaler sig til pressen om forhold vedrørende havariet –
 • Henvis pressen til DULFUs Flyvechef.

 

 

EASAs definitioner

EUROPAPARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) NR. 996/2010 af 20. oktober 2010

Artikel 2 Definitioner:

»havari«:

en begivenhed i forbindelse med operation af et luftfartøj, der for et bemandet luftfartøjs vedkommende indtræffer fra det tidspunkt, hvor en person går om bord i luftfartøjet i den hensigt at flyve, og indtil alle er gået fra borde, eller for et ubemandet luftfartøjs vedkommende indtræffer fra det tidspunkt, hvor luftfartøjet er klart til at flytte sig med det formål at flyve, og indtil det standser ved flyvningens afslutning, og det primære fremdriftssystem er lukket ned, og hvor:

 1. En person kvæstes dødeligt eller alvorligt som følge af
 • – at være i luftfartøjet
 • – direkte berøring med en hvilken som helst del af luftfartøjet, herunder dele, som har løsnet sig fra luftfartøjet, eller
 • – direkte udsættelse for lufttrykket fra en jetmotor undtagen hvis skaderne har naturlige årsager, er påført af personen selv eller af andre personer, eller hvis skaderne rammer blinde passagerer, der har skjult sig uden for de områder, som passagerer og besætning normalt har adgang til,
 1. Luftfartøjet udsættes for skade eller strukturelle fejl, som nedsætter strukturens styrke eller luftfartøjets ydeevne eller flyveegenskaber, og som normalt vil nødvendiggøre en større reparation eller udskiftning af de pågældende dele, bortset fra motorfejl eller motorskade, når skaden er begrænset til en enkelt motor (herunder dennes motorskærme eller tilbehør), til propeller, vingespidser, antenner, følere, ventiler, dæk, bremser, hjul, skærme, paneler, hjullemme, forruder, luftfartøjets beklædning (såsom mindre buler eller huller) eller til mindre skader på hoved-rotorblade, halerotorblade, landingsstel samt mindre skader efter hagl eller sammenstød med fugle (herunder huller i radomen), eller
 2. Luftfartøjet savnes eller er fuldstændig utilgængeligt.

 

»alvorlig hændelse«:

en hændelse, der rummer omstændigheder, som viser tegn på, at der var stor sandsynlighed for et havari, og som havde forbindelse med operationen af et luftfartøj, der for et bemandet luftfartøjs vedkommende indtræffer fra det tidspunkt, hvor en person går om bord i luftfartøjet i den hensigt at flyve, og indtil alle er gået fra borde, eller for et ubemandet luftfartøjs vedkommende indtræffer fra det tidspunkt, hvor luftfartøjet er klart til at flytte sig i den hensigt at flyve, og indtil det standser ved flyvningens afslutning, og det primære fremdriftssystem er lukket ned.

 

»involveret person«:

ejeren, et besætningsmedlem, operatøren af et luftfartøj, der er involveret i et havari eller en

alvorlig hændelse; enhver person, som er involveret i vedligeholdelsen, konstruktionen eller

fremstillingen af det pågældende luftfartøj eller i uddannelsen af dets besætning; enhver person, som er involveret i leveringen af flyvekontrol-, flyveinformations- eller flyvepladstjenester, og som har ydet tjenester til luftfartøjet; personale fra den nationale myndighed for civil luftfart eller EASA’s personale.

 

»alvorlig kvæstelse«:

En kvæstelse, som en person har pådraget sig ved et havari, og som resulterer i en af følgende omstændigheder:

 1. Hospitalsindlæggelse i mere end 48 timer, hvis indlæggelse sker senest syv dage efter den dag, hvor personen blev kvæstet
 2. Knoglebrud (bortset fra ukomplicerede brud på fingre, tæer eller næse)
 3. Flænger, der forårsager alvorlige blødninger eller nerve-, muskel- eller seneskade
 4. Kvæstelse af et indre organ
 5. Anden- eller tredjegradsforbrændinger eller forbrændinger, der dækker mere end 5 % af kroppens overflade
 6. Bevislig udsættelse for smittefarlige stoffer eller skadelig stråling.